Polityka Prywatności oraz RODO

Polityka prywatności dla Kandydatów do pracy / Kontrahentów

Firma Jobgiver Joanna Gustak została z dniem 26 maja 2022r. wpisana do rejestru podmiotów prowadzących agencje zatrudnienia pod numerem 28021 tym samym jest administratorem danych osobowych, który jest zobowiązany chronić dane osobowe Kandydatów do pracy/Kontrahentów  pozyskiwane w procesie rekrutacji oraz zapewnić poczucie bezpieczeństwa przy przekazywaniu danych osobowych.

Niniejsza Polityka dla Kandydatów do pracy/ Kontrahentów wyjaśnia, jak administrator przetwarza tj. zbiera, wykorzystuje, udostępnia i przetwarza w inny sposób dane osobowe (dalej także jako informacje osobiste). Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, jak również przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej RODO) oraz przepisami prawa pracy.

 

 1. Administrator danych.

Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Firma Jobgiver Joanna Gustak prowadząca agencje pracy na ul. Brzezinowej 101 we Włocławku 87-800 (dalej administrator).

 

 1. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych.

Dla Kontrahentów:

Dane przetwarzane są tylko na potrzeby odpowiedzi na zapytania złożone przez formularze kontaktowe na stronie www.jobgiver.pl

Dla Kandydata do pracy:

Przetwarzamy dane osobowe dotyczące kandydatów aby poszukiwać pracy oraz  informować o wolnych stanowiskach pracy  odpowiadających profilowi stanowiska pracy na które kandydat aplikuje oraz aby ocenić umiejętności, cechy i kwalifikacje, abyśmy mogli stwierdzić, czy możemy zaproponować kandydatowi pracę;

–     Przetwarzanie danych osobowych w tych celach jest konieczne, abyśmy mogli przed zawarciem umowy, podjąć działanie w zakresie obsługi podania o zatrudnienie Podstawą prawną jest art. 6.1b RODO

–     Przetwarzanie jest również konieczne w realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu zarządzania procesem rekrutacji i poszukiwania odpowiednich osób do zatrudnienia. Podstawą prawną jest art. 6.1f RODO

–     Na podstawie prawa mającego zastosowanie możemy mieć obowiązek przetwarzania informacji o Twoich dokumentach [dowód osobisty / paszport]. Podstawą prawną jest art. 6.1c RODO

 1. Rodzaj przetwarzanych informacji

W celach wymienionych powyżej w pkt. 2 przetwarzamy tylko te informacje osobiste, które są konieczne. Możemy przetwarzać następujące kategorie Twoich danych osobowych: informacje o szczególnych umiejętnościach, rekrutacji i podaniach, wykształceniu i szkoleniach, np. informacje zawarte w podaniach i życiorysach / CV, informacje o historii zatrudnienia i referencje, historii wykształcenia, kwalifikacjach profesjonalnych, językach obcych i innych umiejętnościach, wynikach oceny umiejętności zarządzania, wynikach badań osobowości, planach rozwoju, gotowości do zmiany miejsca pobytu, wizach i paszporcie, oraz o wszelkich zarejestrowanych lub publicznie dostępnych informacjach.

 1. Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym poprawne działanie usług takich jak strona internetowa, czy program do wysyłania poczty e-mail. Dane klientów oraz kontrahentów mogą być udostępnione do współpracującej kancelarii prawnej, biura rachunkowego, firmy windykacyjnej, firmy księgowej, operatora pocztowego lub firmy kurierskiej

 1. Dane Wrażliwe.

W zakresie koniecznym do celów wymienionych powyżej w pkt. 2, możemy przetwarzać kategorie wrażliwych informacji osobistych obejmujących Informacje o karalności.

 

 1. Sposób zbierania danych osobowych.

Możemy zbierać informacje osobiste w następujący sposób:

poprzez wypełnienia formularza na stronie www.jobgiver.pl

bezpośrednio od kandydata poprzez procedurę rekrutacji

od kontrahentów lub przedsiębiorstw zależnych, na przykład poprzez procedurę rekrutacji

od stron trzecich, co może obejmować, materiały referencyjne, informacje o poprzednich pracodawcach

Podawanie danych osobowych przez kandydata jest dobrowolne.

 1. Udostępnianie danych osobowych.

Możemy udostępniać dane osobowe kandydata następującym podmiotom:

Kontrahentom (pracodawcom), które zgłosiły do agencji pracy Jobgiver Joanna Gustak zapotrzebowanie na wolne stanowisko pracy.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Administrator nie przekazuje obecnie informacji osobistych Pracowników do krajów poza UE / EOG/

 

 1. Okres przechowania danych osobowych.

Informacje o osobach przechowywane są do momentu znalezienia zatrudnienia lub wycofania przez kandydata swojej oferty, chyba że kandydaci zgodzą się na dłuższy czas przechowywania danych.

 

 1. Stosowane środki bezpieczeństwa

Bardzo poważnie traktujemy bezpieczeństwo danych. Dlatego dokładamy starań, by chronić nasz serwis przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, oraz kontrolujemy metody gromadzenia, przechowywania i przetwarzania informacji. Dostępu do danych udzielamy jedynie tym pracownikom i podmiotom, którzy muszą mieć do nich dostęp do przetwarzania wyłącznie w celach opisanych w polityce prywatności.  Administrator utrzymuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem informacji osobistych lub przed przypadkową utratą, zmianą, ujawnieniem lub dostępem lub przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych. Dział personalny przechowuje akta w bezpiecznym środowisku. Zachowujemy również automatyczny zapis informacji osobistych Pracownika

 

 1. Prawa Kandydata do pracy / Kontrahenta

Zgodnie z obowiązującymi procedurami, Kandydat posiada następujące prawa:

 • prawo do dostępu, żądania sprostowania lub usunięcia danych osobowych.
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
 • Jeżeli przetwarzanie informacji osobistych oparte jest na udzielonej zgodzie, Kandydat ma prawo wycofać zgodę w dowolnym czasie. Wycofanie to nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed wycofaniem zgody.
 • prawo do otrzymania swoje informacje osobiste w ustrukturyzowanym formacie, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego (przenoszenie danych).

 

Kandydatowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych następuje z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.